+421 / 36 741 1008

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským – Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v apríli 2016. Funkčné obdobie začalo plynúť 18.5.2016 v nasledovnom zložení: 

Od 9. júla 2018 Rada školy pri Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským – Gimnázium,
Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság pracovala v nasledovnom zložení:


Mgr. Kristína Zvarová
predseda,
zvolený /delegovaný/ za pedagogických pracovníkov

Mgr. Noémi Petrezsil
zvolený /delegovaný/ za pedagogických pracovníkov

Bc. Erika Szegediová
tajomník
zvolený /delegovaný/ za nepedagogických pracovníkov

Zoltán Oros
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Anikó Szkladányi Helység
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Jaroslav Péter 
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Peter Köpöncei 
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Zuzana Urblíková
delegovaný za rodičov

Monika Schäpers
delegovaný za rodičov

Katalin Burík
delegovaný za rodičov

Urblíková Karolina Zuzana
delegovaný za študentov

 

Štatút rady školy