+421 / 36 741 1008

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským – Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v apríli 2016. Funkčné obdobie začalo plynúť 18.5.2016 v nasledovnom zložení: 

Od 9. júla 2018 Rada školy pri Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským – Gimnázium,
Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság pracovala v nasledovnom zložení:


Mgr. Monika Gajdácsová
predseda,
zvolený /delegovaný/ za pedagogických pracovníkov

Ing. Gábor Béres
zvolený /delegovaný/ za pedagogických pracovníkov

Bc. Erika Szegediová
tajomník
zvolený /delegovaný/ za nepedagogických pracovníkov

Zoltán Oros
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Anikó Helység
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Jaroslav Péter
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Peter Köpöncei
delegovaný za Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Zuzana Urblíková
delegovaný za rodičov

Mgr. František Hlavács
delegovaný za rodičov

Peničková Erika
delegovaný za rodičov

Urblíková Karolina Zuzana
delegovaný za študentov

 

Štatút rady školy