+421 / 36 741 1008

História školy

Napriek tomu, že boli Šahy v 19. storočí sídlom Hontu, trvalo celé storočie, kým  4.9.1913 na základe nariadenia č. 1913/82 299 ministerstva školstva mohlo otvoriť svoje brány mestské gymnázium. Prvým riaditeľom bol menovaný Barczán Endre, gymnaziálny učiteľ z Makova. Vyučovať sa začalo v budove vtedajšieho Hontianskeho kasína /dnešná budova cirkevného gymnázia/. Po roku 1918 československá vláda povolila iba 4 – ročné štúdium, 8 – ročná forma štúdia bola obnovená až v 20. rokoch. Školský rok 1938/39 začala škola ako štátne reálne gymnázium, no po Viedenskej arbitráži ho dokončila ako maďarské štátne kráľovské gymnázium, ktoré v roku 1942 prijalo meno Juraja Szondyho.

Po tom, ako sa mesto opäť stalo súčasťou Československa, vyučovanie v maďarskom jazyku bolo zrušené, namiesto toho v apríli 1945 bolo otvorené slovenské gymnázium. Od založenia školy až po koniec vojny na škole zmaturovalo 415 študentov, z ktorých sa 2/3 dostali na vysoké školy. Učitelia aj žiaci sa aktívne zapájali do kultúrneho a spoločenského života mesta.

Po vojne bola až v roku 1953 založená 11- ročná stredná škola s vyučovacím jazykom v maďarským, ktorej prví absolventi maturovali v roku 1956. V roku 1965 sa oddelilo od školy gymnázium, ktoré ročne otváralo 2 triedy. V roku 1981 sa začalo vyučovanie v novej budove školy. V 80. rokoch gymnázium zameralo svoju výučbu aj na odborné vzdelávanie, ktoré bolo ukončené nežnou revolúciou. Bola povolená slobodná voľba riaditeľa školy a od roku 1991 sa stala škola samostatným právnym subjektom.

Od znovuotvorenia školy dreli lavice gymnázia stovky študentov a po opustení svojej Alma mater ďalej obohacovali kultúrny, hospodársky a politický život mesta. Z nespočetných úspechov predchádzajúceho obdobia sa však celoštátne známymi stali – Literárne divadlo József Attilu pod vedením p.p. Ottó  Vasa a školský zmiešaný spevokol Bélu Bartóka pod vedením p.p. Gábora Béresa.

Od založenia nášho gymnázia sa udialo veľa zmien , ktoré ovplyvnili jeho vývoj pozitívne aj negatívne, no veríme, že ešte dlho bude môcť  naša škola pokračovať vo svojom poslaní.

Údaje: Csáky Károly: Nyolc évtized sorsfordulók tükrében /Osem desaťročí v zrkadle osudu/ - Ročenka gymnázia