+421 / 36 741 1008

Erasmus K2

ŠAHANSKÝ TÁBOR 23.11. -29.11.2019  

 

V rámci projektu ERB MÔJHO REMESLA sa žiaci po prvýkrát stretli  v Šahách, kde bolo v stredobode pozornosti divadelníctvo a spev. Žiaci z partnerských škôl - Madách Imre Gimnázium Vác, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Zenta, Áprily Lajos Főgimnázium Brašov- pricestovali do tábora v sobotu 23.11.2019 . Z každej školy prišli 4 žiaci v sprievode 1 učiteľa. Našich návštevníkov čakal veľmi pestrý program. 

 

V nedeľu 24.11.2019 bola doobeda zorganizovaná prehliadka mesta Šahy v sprievode riaditeľa Hontianskeho múzea a galérie Tibora Pálinkása. Poobedie bolo venované zborovému spevu pod vedením  Szabó Balázs Szabiny a Balázs Martiny.  

 

V pondelok 25.11.2019 bola v stredobode pozornosti účastníkov tábora divadelná výchova. 

Mladí divadelníci z Dielne Vekker predstavili na našej škole interaktívne divadelné predstavenie s názvom Viadukt. Jeho témou bola láska a priateľstvo. Po predstavení prostredníctvom otvorenej interaktívnej hodiny mohli zúčastnení prezentovať svoje pocity a názory. Poobede nasledovala prezentácia histórie nášho gymnázia v podaní pána učiteľa Tibora Tótha. Po prezentácii očarili našich hostí Híves Csongor (2.A), Kukolík András (3.A) a Kuzma Dávid (3.A) svojím interaktívnym príspevkom o palócskom nárečí, ktorý spojili aj so zaujímavým kvízom.  

 

Na utorok 26.11.2019 bola naplánovaná exkurzia do Kaštieľa Imre Madácha do Dolnej Strehovej a do Sklabinej k Pamätnému dom Kálmána Mikszátha. 

 

V stredu 27.11.2019 doobeda bol pod vedením pani učiteľky Noémi Petrezsil zorganizovaný workshop s názvom Chceš sa hrať? V rámci workshopu sa predstavili aj žiaci našej školy so svojím spracovaním románu Sladká Anna od Dežőa Kosztolányiho . 

V poobedňajších hodinách prišla na rad dramatizácia balád Jánosa Aranya pod vedením pani učiteľky Alexandry Csingerovej- Csákyovej.  Úlohy zamerané na kritické myslenie a dramatizáciu diela zožali veľký úspech u žiakov. Deň bol zavŕšený volejbalovým zápasom pod vedením pani učiteľka Moniky Gajdácsovej. 

 

Štvrtok 28.11.2019 bol opäť venovaný exkurzii. Našim hosťom sme i pod vedením  pani učiteliek , Kristíny Zvarovej a Alexandry Csingerovej- Csákyovej, predstavil Kaštieľ vo Sv. Antone a Banskú Štiavnicu. O odborný historický výklad sa postaral pán Tibor Pálinkás. 

 

Piatok 29.11.2020 bol dňom rozlúčky. Záverečný program tábora otvorili zhudobnenou baladou Jánosa Aranya  Szondyho dve pážatá naši žiaci Podhorszky Márk a Straňák Zoltán. (3.A). Po nich nasledoval prednes básne od Jenőa Dsidu - Psalmus Hungaricus v podaní Dávida Kuzmu  (3.A). Školská hudobná kapela Rising Souls v zložení Podhorszky Márk, Straňák Zoltán, Kuzma Dávid, Molnár Krisztián, Szőllősi Zsolt, Moys Dominik vystúpila na javisko so zhudobnenou básňou svojho spolužiaka  Ohnivý kvet. Pod vedením Martiny Balázs zmiešaný spevokol zaspieval spoločné piesne, ktoré sa naučili členovia tábora počas nedeľňajšej aktivity. Záverom manažérka projektu Boda Mária , pani učiteľka Gymnázia Imre Madácha vo Váci zhodnotila spoločne trávené celotýždenné aktivity. Záverečný program skončil príhovorom pani riaditeľky Zuzany Petrezsélovej. 

 

Ako profitovali účastníci tábora z jednotlivých aktivít? 

 

Hoci mestá Brašov, Vác, Zenta a Šahy nie sú geograficky veľmi vzdialené od seba /max. na pár hodín autom/, nie je pre nás Šahanov typické cestovanie do Brašova či Zenty. O živote a problémoch tam žijúcich Maďarov máme prostredníctvom médií informácie, ale chýbajú nám osobné stretnutia s tam žijúcimi Maďarmi. Pre mladých je to exponenciálne platné, nakoľko sú ich vedomosti o živote Maďarov žijúcich v zahraničí sporadické.  Preto je najväčšou zásluhou projektu Erasmus + , že umožnil stretnutie mladých ľudí žijúcich v Maďarsku a za jeho hranicami. Dostali možnosť navštíviť jednotlivé historické a kultúrne miesta vo Vojvodine, Sedmohradsku, Vacove a na Slovensku ako aj na lepšie spoznávanie sa navzájom. Prvýkrát sa takéto stretnutie uskutočnilo v Šahách , v tzv.  Palóc – regióne, kde väčšina študentov prvý raz počula naše palócske nárečie, ktoré je charakteristické pre Maďarov žijúcich v Poiplí.  

 

V súvislosti s aktivitami: 

 

Dramatické hry  

Spoločne so žiakmi sme rozobrali proces dramatizácie, jej možnosti ale aj úskalia. O krátkej dramatizácii šahanských gymnazistov mohli slobodne povedať svoj názor a svoje kritické postrehy. To ich povzbudzovalo k tomu, aby si vymenili skúsenosti, nakoľko majú všetci s divadelníctvom skúsenosti. Potom sa mohli realizovať v dramatických hrách, ktoré boli pre nich pripravené. V závere mali spoločne s vylosovanými  spoluhercami zahrať jednu všetkým známu baladu Jánosa Aranya. Dostali tak priestor nielen na realizovanie svojej kreativity, ale aj k improvizácii a dobrej tímovej práci. 

Workshop  

Cieľom workshopu je rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Ide teda o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností nielen svojich poznatkov, ale aj iných ľudí. Kritické myslenie je teda nezávislé myslenie hľadajúce argumenty. Začína nastolením problémov, respektíve kladením si otázok. Hlavný rozdiel medzi kritickým a nekritickým myslením spočíva v tom, že nekritické myslenie neodhaľuje, nehodnotí, nepredpokladá, je iba iracionálne a nedôsledné, len pasívnou domnienkou. 

Žiaci počas worshopu analyzovali román Sladká Anna od D. Kosztolányiho. Prostredníctvom rôznych úloh sformulovali svoje s témou súvisiace otázky, analyzovali ich z rôznych uhlov , aby svoje kritické názory vedeli sformulovať čo najpresnejšie. Pridanou hodnotou tohto workshopu je, že napomohlo k spoznaniu a pochopeniu jednej z citových oblastí sveta ako aj k sebahodnoteniu a sebapoznávaniu.  

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gimi.ipolysag&set=a.3088123637883966 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gimi.ipolysag&set=a.3090613764301620 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gimi.ipolysag&set=a.3093106470719016 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gimi.ipolysag&set=a.3097149960314667 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gimi.ipolysag&set=a.3097190923643904